Tehnični pregled je za vsa motorna in priklopna vozila obvezen vsako leto, razen:

 • prvi tehnični pregled za osebna vozila je štiri leta po prvi registraciji, nato pa na dve leti do 8. leta starosti. Po 8. letu starosti pa vsako leto,
 • za nova tovorna je prvi tehnični pregled eno leto po prvi registraciji in vsako leto,
 • za vozila za prevoz potnikov ali usposabljanje kandidatov za voznike, intervencijska vozila (izjema so gasilska vozila) in vozila za prevoz nevarnih snovi je tehnični pregled vsakih šest mesecev.

Pri tehničnem pregledu se preveri delovanje zavor, zračnost podvozja, delovanje svetlobnih teles in nastavitve žarometov, ustreznost dokumentov, poleg tega se pregleda tudi stanje vozila, sledijo še meritve izpušnih plinov itd.

Tehnični pregled vozila je:

48. člen

(preverjanje tehnične brezhibnosti vozil)

preverjanje tehnična brezhibnost vozil, udeleženih v cestnem prometu, se preverja s tehničnim pregledom, ki pomeni postopek, s katerim strokovna organizacija ugotavlja podatke o vozilu, stanje delov, naprav in opreme vozila in izpolnjevanje drugih zahtev za vozilo, določenih s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

Roki za opravljanje so:

50. člen

(roki za izvedbo tehničnih pregledov)

(1) Prvi tehnični pregled se izvede:

 1. eno leto po prvi registraciji za:
  • tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce,
  • vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti,
  • delovna vozila,
  • avtobuse,
  • priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, športnih konj, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg,
  • vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
  • vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,
  • vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
  • vozila za izposojo brez voznika, in
  • intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo.

  Vozila iz šeste, sedme, osme, devete in desete alineje morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

 2. štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila;
 3. štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.

(2) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj enkrat letno.

(3) Tehnični pregledi:

 1. vozil, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
 2. avtobusov,
 3. vozil, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
 4. vozil, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, in
 5. vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev.

Vozilo, ki se uporablja za namene iz tega odstavka, mora imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

(4) Tehnični pregled vozil iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za katera je bil prvi tehnični pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let, mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta. Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg.

(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki vozi vozilo, pri avtošoli pa učitelj vožnje, ki usposablja kandidate za voznike vozil, za katerega ni bil opravljen tehnični pregled v skladu s tem členom.

(6) Z globo 5000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov. Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom.