VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA

 1. VSEBINA DELOVNEGA NALOGA (1.1.)
  Naročnik s podpisom delovnega naloga preda nalog izvajalcu za izvedbo vseh vzdrževalnih del ali popravil, ki so navedena v delovnem nalogu. (1.2.) Naročnik z lastnoročnim podpisom delovnega naloga potrjuje, da je prejel kopijo delovnega naloga in je seznanjen s Splošnimi pogoji za vzdrževanje in popravila, jih je prejel ter jih nepreklicno sprejema kot del pogodbenega razmerja. Ti splošni pogoji se nanašajo na servisne storitve, ki jih naroča naročnik in se ne nanašajo na garancijska popravila ali popravila v okviru odpravljanja stvarnih napak za katere bi bil odgovoren prodajalec in/ali dajalec garancije. (1.3.) Delovni nalog za vzdrževanje ali popravilo vsebuje tudi pooblastilo, ki izvajalca pooblašča za preverjanje izvedenih deli in izvedbo testnih voženj z vozili in agregati ter njihov transport.
 2. SKLENITEV POGODBE (2.1.)
  Sočasno s pripravo delovnega naloga izvajalec pripravi opis del in materiala, ki bodo uporabljeni in oceno stroškov za storitve navedene v delovnem nalogu. (2.2.) S podpisom delovnega naloga, katerega pogodbeni del so ti splošni pogoji, je pogodba med strankama sklenjena in naročnik naroča izvedbo del navedenih na delovnem nalogu. (2.3.) Zaradi narave storitve končne cene ni mogoče izračunati vnaprej, izračunana pa bo na podlagi porabljenih ur v skladu z objavljenim cenikom izvajalca in na podlagi porabljenega materiala in rezervnih delov, v skladu z njihovim cenikom. Ocena stroškov, ki jo pripravi izvajalec tako ni končna cena. Končna cena je lahko v primeru manj porabljenih ur dela in materiala nižja od ocene stroškov, v kolikor pa je višja, je lahko, brez predhodne odobritve naročnika, od ocene stroškov višja za 10%. (2.4.) V kolikor izvajalec po začetku opravljanja ugotovi, da bodo stroški popravila ali vzdrževanja, kot so navedeni v delovnem nalogu presegali oceno stroškov povečano za 10%, o tem obvesti naročnika. Če se naročnik s povečanimi stroški popravila ne strinja, lahko od pogodbe odstopi. (2.4.) Priprava ocene stroškov se zaračuna le, če je to izrecno dogovorjeno. Če je plačilo priprave ocene stroškov izrecno dogovorjeno, se čas, potreben za pripravo ponudbe/predračuna stroškov, obračuna v skladu z urno postavko izvajalca. V primeru, da izvajalec izda, naročnik pa sprejme in podpiše delovni nalog po prejemu ponudbe/predračuna, se stroški priprave ponudbe/predračuna ne zaračunajo. (2.5.) V kolikor naročnik ni potrošnik po Zakonu o varstvu potrošnikov, izvajalec ni zavezan k pripravi ocene stroškov in ravnanju v skladu s točkami 2.3. in 2.4. in se, tudi v primeru, da ocena stroškov ni pripravljena, cena zaračuna na podlagi porabljenih ur v skladu z objavljenim cenikom izvajalca in na podlagi porabljenega materiala in rezervnih delov, v skladu z njihovim cenikom.
 3. DODATNA DELA (3.1.)
  V kolikor izvajalec po podpisu delovnega naloga ugotovi, da so za odpravo težav ali napak potrebna dodatna dela, ki niso navedena v delovnem nalogu ali, da ima vozilo druge pomanjkljivosti oziroma, da se svetujejo tudi druge storitve ali menjave, o tem obvesti naročnika, mu predstavi naravo teh dodatnih del in stroške izvedbe storitve, vključno z materialom. (3.2.) Praviloma in v kolikor naročnik razpolaga s tehničnimi/komunikacijskimi sredstvi izvajalec pošlje naročniku predlog razširitve v digitalni obliki preko Service CUBE aplikacije. Naročnik dobi obvestilo na SMS-a in/ali e-naslov. V obvestilu je povezava na ponudbo za razširitev. Za dostop mora naročnik vpisati 6 mestno TAN kodo, ki jo dobi na telefon. Na povezavi se odpre ponudba, ki jo stranka potrdi ali pa zavrne. S tem je sklenjena pogodba za izvedbo dodatnih del, pri čemer se za ta dodatna dela poleg teh splošnih pogojev uporabljajo tudi splošni pogoji za digitalno naročena dodatna dela, ki jih naročnik potrdi pred potrditvijo ponudbe. (3.3.) V kolikor se naročnik izrecno ne strinja, da bi se ponudba za razširitev pošiljala v digitalni obliki, ali v primeru, da naročnik ne razpolaga s tehničnimi/komunikacijskimi sredstvi ali v primeru, da naročnik na ponudbo ne odgovori ter v drugih primerih, ko je to po presoji izvajalca primerneje, odvisno tudi od narave in obsega dodatnih del, izvajalec posreduje informacije o svetovanih dodatnih delih, njihovi naravi in stroških, naročniku na drug način in se naročnik in izvajalec o dodatnih delih dogovorita na drug način, skladen z veljavnimi predpisi.
 4. PLAČILO (4.1.)
  Računi se izdajo v skladu z opravljeno storitvijo in upoštevajoč določbe 2. in 3. člena teh splošnih pogojev. Cena vključuje DDV. (4.2.) Plačilo za opravljena vzdrževalna dela ali popravila ter za prodano blago mora biti opravljeno najkasneje do predaje vozila. (4.3.) Za zamudo pri plačilu izvajalec zaračuna zakonske zamudne obresti.
 5. ROK IZVEDBE STORITVE IN PREDAJA (5.1.)
  Datum predvidenega zaključka vzdrževanja ali popravila je določen v delovnem nalogu, izvajalec pa bo vzdrževanje ali popravilo izvedel najkasneje v 45 dneh od podpisa delovnega naloga. V kolikor materiala ali rezervnih delov, ki so potrebni za vzdrževanje ali popravilo vozila ni na zalogi, lahko izvajalec v delovnem nalogu določi tudi rok, daljši od 45 dni. (5.2.) Naročnik je dolžan prevzeti vozilo, predano v vzdrževanje ali popravilo, na dan zaključka del, predviden v delovnem nalogu oziroma na dan, ki ga izvajalec sporoči naročniku. V primeru, da naročnik vozila ne prevzame, bo izvajalec naročnika pisno pozval o dolžnosti prevzema vozila, s katerim naročnik bo pozvan k prevzemu svojega vozila v 5 koledarskih dneh od prejema obvestila. (5.3.). V primeru naročenih in potrjenih dodatnih del (točka 3. teh splošnih pogojev) začne 45 dnevni rok iz točke 5.1. teči znova, prav tako bo izvajalec naročniku sporočil nov datum predvidenega zaključka vzdrževanja ali popravila.
  (5.4.) Roki in termini se prestavijo pri višji sili, stavki, nepredvidljivih zamudah dobaviteljev izvajalca, ki niso nastale po naši krivdi izvajalca, ali drugih podobnih dogodkih, na katere izvajalec ne more vplivati, za toliko časa, kot traja posamezni dogodek. (5.5.) V primeru zamude po krivdi izvajalca ima stranka po določitvi ustreznega naknadnega roka pravico do odstopa od pogodbe. Naknadni rok se mora javiti pisno.
 6. ZAMENJANI DELI (6.1.)
  Zamenjane dele – razen zamenljivih delov – je izvajalec dolžan hraniti do dneva prevzema vozila. Naročnik lahko zahteva predajo zamenjanih delov najkasneje na dan prevzema. (6.2.) Če naročnik ne zahteva predaje zamenjanih delov najkasneje na dan prevzema vozila, je izvajalec pooblaščen, da jih uniči in odstrani.
 7. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE (7.1.)
  Vsa dobavljena in vgrajena oprema ali deli ostanejo v lasti izvajalca, dokler naročnik ne plača računa.
 8. ZASTAVNA PRAVICA NAD PREDMETOM OPRAVILA / VZDRŽEVANJA (8.1.)
  Za zagotovilo plačila za delo, za porabljeni material, nastalih stroškov ter drugih terjatev v zvezi z vzdrževanjem in popravilom vozila ima izvajalec zastavno pravico na vzdrževanem ali popravljenem vozilu in drugih predmetih, ki jih je prejel od naročnika in so neposredno povezani z izvajanjem del in ima pravico zadržati posest na vozilu in drugih predmetih do popolnega plačila računa.
 9. ZAČASNA POPRAVILA (9.1.)
  Začasna popravila, pri katerih je zelo omejeno obdobje, v katerem popravljeni deli delujejo brezhibno, se izvajajo le po izrecnem naročilu naročnika. (9.2.) Naročnik je opozorjen na omejeno naravo in trajnost začasnih popravil in na to, da mora po zasilnem popravilu naročnik nemudoma poskrbeti za strokovno popravilo.
 10. STVARNE NAPAKE IN GARANCIJA (10.1.)
  Naročnik odgovarja za stvarne napake po določilih Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakonika, ki se nanašajo na jamčevanje za stvarne napake storitve. V kolikor naročnik ni potrošnik, se določila Zakona o varstvu potrošnikov glede jamčevanja na stvarne napake ne uporabljajo. (10.2.) Izvajalec daje 12 mesečno garancijo na opravljene storitve. Garancija za rezervne dele je 12 mesecev, razen za rezervne dele, za katere daje njihov proizvajalec drugačno garancijo. (10.3.) Za popravila, storitve in vzdrževanje po teh splošnih pogojih se ne uporabljajo pravila in pogoji garancije proizvajalca oziroma pravila podaljšanega jamstva.
 11. ODŠKODNINA IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA (11.1.)
  Izvajalec je odgovoren za škodo, ki jo je povzročil z vzdrževalnimi deli. (11.2.) v kolikor naročnik ni potrošnik, je izvajalec odgovoren za škodo le, v kolikor je povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti. (11.3.) Naročnik se zavezuje, da bo iz vozila odstranil vse predmete, ki iz tehničnega vidika niso sestavni del vozila, izvajalec pa ni odgovoren za škodo ali izginotje takih predmetov, razen v kolikor je izvajalec izrecno prevzel njihovo hrambo in je taka hramba zabeležena pisno. (11.4.) Naročnik je obveščen in se strinja, da se vozilo v času, ko se nahaja pri izvajalcu lahko nahaja tudi na odprtem, to je na prostoru, ki ni zavarovan pred vremenskimi vplivi in ekstremnimi vremenskimi pojavi, kot so toča, neurje, poplava in podobno in naročnik, zaradi dejstva, da hrambe v zaprtih prostorih ne zagotavlja in ne more zagotavljati ves čas, v okviru pogodbenega razmerja ne prevzema odgovornosti za hrambo varno pred takimi vremenskimi pojavi.
 12. KRAJ IZVAJANJA STORITVE IN KRAJ IZPOLNITVE (12.1.)
  Kraj izpolnitve obveznosti, ki so navedene v delovnem nalogu, je kraj, v katerem se nahaja sedež izvajalca.
 13. MATERIAL PRINEŠEN S STRANI NAROČNIKA IN OBVEZNOST SODELOVANJA STRANKE (13.1.)
  V kolikor naročnik zahteva izvedbo vzdrževanja ali popravila z materialom, ki ga prinese sam, izvajalec ne odgovarja za kakršnokoli pomanjkljivost ali škodo kot posledico neustreznega materiala. (13.2.) Naročnik je zavezan z izvajalcem deliti vse relevantne podrobnosti, ki bi lahko vplivale na kakovost izvedbe del (kot so na primer, a ne izključujoče: predelave, spremembe, možni vzroki težav …) in ne sme zatajiti pomembnih informacij, ki so pomembne za strokovno izvedbo del. V nasprotnem primeru izvajalec ne more jamčiti za ustrezno izvedbo del.
 14. REŠEVANJE SPOROV IN SODNA PRISTOJNOST (14.1.)
  Za reševanje sporov med naročnikom in izvajalcem je krajevno pristojno sodišče, na katerem ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče, v primeru, če je potrošnik tožeča stranka pa tudi sodišče splošne krajevne pristojnosti. (14.2.) Izvajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Obvestilo v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov). (14.3.) V primerih, kjer naročnik ni potrošnik, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu izvajalca.