Splošni pogoji poslovanja veljajo na vseh področjih kontrolnega organa in so objavljeni na oglasni deski, ter spletni strani podjetja PAN-JAN d.o.o. www.panjan.si. 

Kontrolni organ posluje v sklopu podjetja PAN-JAN d.o.o., Obrtniška ulice 33, 8210 Trebnje, ki je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, pod oznako št. vložka 1/00709/00. Kontrolni organ ima dve poslovni enoti in sicer PE TREBNJE, ki posluje na lokaciji Obrtniška ulice 33, 8210 Trebnje in PE IVANČNA GORICA, na lokaciji Stantetova ulica 25, 1295 Ivančna Gorica.

PAN-JAN d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-070 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).

OBSEG KONTROL  

Kontrolni organ PAN-JAN d.o.o. izvaja kontrole, ki so odobrene z akreditacijsko listino in so podrobneje razvidene iz veljavne priloge k  akreditacijski listini objavljene na spletni strani in oglasni deski v prostorih kontrolnega organa. Vrste kontrol:

 • identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil (IOTSV) za kategorijo vozil M1- osebna vozila, ter N1- tovorna vozila z največjo tehnično dovoljeno maso vozil do vključno 3,5 tone (akreditiran postopek),
 • posamično odobritev predelanih vozil (POPV) za kategorijo vozil M1- osebna vozila, ter N1 – tovorna vozila z največjo tehnično dovoljeno maso vozil do vključno 3,5 tone za spremembo zatemnitve  stekel s folijo, vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil in zamenjavo platišč/pnevmatik (akreditiran postopek),
 • posamično odobritev predelanih vozil(POPV)za kategorije vozil M, N, R, O, L, T, C, sprememba barve vozila in sprememba barve vozila s folijo (akreditiran postopek), –      kontrolo zapisovalne opreme v cestnem prometu (akreditiran postopek).

Identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila (IOTSV) za kategorije T-traktor, L – dvo in trikolesna motorna vozila, O1 – priklopna vozila z največjo maso do vključno 0,75 tone in O2 – priklopna vozila z največjo maso do vključno 3,5 tone izvajamo na podlagi pooblastila Agencije za varnost prometa.

KONTROLNI ORGAN PAN-JAN d.o.o., PE TREBNJE,

OBRTNIŠKA ULICA 33, 8210 TREBNJE izvaja naslednje postopke kontrol: 

1. IDENTIFIKACIJA IN OCENA TEHNIČNEGA STANJA VOZILA – IOTSV 

Gre za  rabljena vozila, pridobljena in predhodno registrirana v drugi državi članici EU in nova vozila z enotno evropsko homologacijo za naslednje kategorije:

 • Kategorija M1- osebna vozila (akreditiran postopek);
 • Kategorija N1- tovorna vozila z največjo tehnično dovoljeno maso vozil do vključno 3,5 tone (akreditiran postopek);
 • Kategorija T- traktor;
 • Kategorija L – dvo in trikolesna motorna vozila;
 • Kategorija O1 – priklopna vozila z največjo maso do vključno 0,75 tone;
 • Kategorija O2 – priklopna vozila z največjo maso do vključno 3,5 tone;

2. POSAMIČNA ODOBRITEV PREDELANEGA VOZILA – POPV (akreditirani postopki)

Izvajamo postopke vpisa sprememb v potrdilo o skladnosti za posamezne predelave na kategorijah vozilih:

 • Kategorijo M1 – osebna vozila;
 • zatemnitev  stekel s folijo,
  • vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil,  –    zamenjava platišč/pnevmatik.
 • Kategorijo N1- tovorna vozila z največjo tehnično dovoljeno maso vozil do vključno 3,5 tone;
 • zatemnitev  stekel s folijo,
  • vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil,  –    zamenjava platišč/pnevmatik.
 • Kategorije M, N, R, O, L T, C, S;
 • spremembe barve vozila,
  • spremembe barve vozila s folijo.

3. KONTROLO ZAPISOVALNE OPREME V CESTNEM PROMETU ( akreditirani postopki)

Postopke kontrole zapisovalne opreme v cestnem prometu se izvajajo na podlagi odločbe pridobljene s strani pristojnega ministrstva in so akreditirani z strani Slovenske akreditacije. 

Kontrolni organ izvaja kontrolo zapisovalno opremo v cestnem prometu naslednjih proizvajalcev katerih tip je odobren v skladu z veljavno zakonodajo:

– Analognih tahografov vseh proizvajalcev, – Digitalnih tahografov vseh proizvajalcev, – Pametnih tahografov vseh proizvajalcev.

KONTROLNI ORGAN PAN-JAN d.o.o. PE IVANČNA GORICA,

STANTETOVA ULICA 25, 1295 IVANČNA GORICA izvaja naslednje postopke kontrol: 

1. IDENTIFIKACIJA IN OCENA TEHNIČNEGA STANJA VOZILA- IOTSV 

Gre za rabljena vozila, pridobljena in predhodno registrirana v drugi državi članici EU in nova vozila z enotno evropsko homologacijo za naslednje kategorije:

 • Kategorija M1- osebna vozila (akreditiran postopek);
 • Kategorija N1-  tovorna vozila z največjo tehnično dovoljeno maso vozil do vključno 3,5 tone (akreditiran postopek);
 • Kategorija T- traktor;
 • Kategorija L – dvo in trikolesna motorna vozila;
 • Kategorija O1 – priklopna vozila z največjo maso do vključno 0,75 tone;
 • Kategorija O2 – priklopna vozila z največjo maso do vključno 3,5 tone;

2. POSAMIČNA ODOBRITEV PREDELANEGA VOZILA – POPV (akreditirani postopki)

Izvajamo postopke vpisa sprememb v potrdilo o skladnosti za posamezne predelave  na kategorijah vozilih:

 • Kategorijo M1 – osebna vozila:
 • zatemnitev  stekel s folijo,
  • vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil,  –    zamenjava platišč/pnevmatik.
 • Kategorijo N1- tovorna vozila z največjo tehnično dovoljeno maso vozil do vključno 3,5 tone:
 • zatemnitev  stekel s folijo,
  • vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil,  –    zamenjava platišč/pnevmatik.
 • Kategorije M, N, R, O, L T, C, S;
 • spremembe barve vozila;
  • spremembe barve vozila s folijo.

Varovanje zaupnosti podatkov

Kontrolni organ na zahtevo pristojnih organov za izvajanje nadzora( sodišča, policija),  posreduje tudi dokumentacijo o opravljenem postopku kontrole oziroma omogoči vpogled v dokumentacijo. Vpogled omogoči tudi Slovenski Akreditaciji za namen nadzora nad vzdrževanjem akreditacije. Kontrolni organ v skladu s predpisanimi postopki informacije o naročniku in rezultatih kontrole posreduje v elektronske zbirke podatkov (CRV – centralni register vozil za postopke ugotavljanja skladnosti   in programsko opremo zakonodajalca TAHO-EV za postopke kontrole tahografov). Vpogled v ta register imajo državni organi, ki so na podlagi zakonskih določil pristojni za področje oziroma za izvajanje nadzora (Javna agencija RS za varnost prometa, DURS, CURS – kontrola skladnosti vozil). Seznanjenost s tem naročnik potrdi s podpisom vloge. Le ta lahko zahteva, da ga kontrolni organ v takem primeru tudi posebej obvesti o posredovanju dokumentacije pristojnim organom, kar navede v opombah na zahtevku, razen kadar zakon to prepoveduje.

Pritožbe in prizivi 

Ta določila so namenjena obravnavi pritožb in prizivov. Ob doslednem izvajanju teh pravil, je cilj izboljšanje zadovoljstva strank, reševanje problemov, ter izboljšanje kakovosti storitev.

Pritožbe med delom se smatrajo kot pripombe, ki se jih rešuje tekoče, praviloma ustno, v duhu dobrega sodelovanja. Vse pritožbe obravnava KO. Ob prejemu pritožbe KO preveri, ali se pritožba nanaša na aktivnosti kontrole, za katere je odgovoren in jo posledično tudi obravnava. Sicer, pritožbo zavrne kot neutemeljeno ali se izreče za nepristojnega.

Prizivi so ugovori stranke, ki se ne strinja z odločitvijo KO, ki je vezana na postopek in naloge, ki jih opravi KO. Priziv je zahteva za ponovno odločanje KO v zvezi s postopkom in nalogami KO. Ob prejetju priziva KO preveri ali je priziv pravočasen, je dovoljen oziroma ga je vložila upravičena oseba. Prepozen, nepopoln in nedovoljen priziv KO zavrže. Priziv na ponovno odločitev ni možen, stranka pa lahko uporabi druga pravna sredstva. Vsaki zainteresirani stranki je na zahtevo na voljo opis procesa obravnavanja pritožb in prizivov.

Stranka/naročnik  se lahko zoper izvedbo postopka ustno ali pisno  pritoži, na sedežu KO PAN-JAN d.o.o.,  v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli.

Stranka/naročnik  lahko zoper ugotovitve  KO, vloži pisni priziv na sedežu KO PAN-JAN d.o.o.,  v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli.

Za vse druge spore, ki niso strokovno tehnične narave in jih ni mogoče rešiti sporazumno je pristojno sodišče v Novem mestu.

Postopek za pritožbe/ prizive se uporablja pri vsaki pritoži/ prizivu in v zvezi z opravljeno kontrolo. Stranka  je vsak naročnik kontrole. VK je odgovoren za izvajanje postopka.

Stranka/naročnik   se lahko pritoži tudi na odnos do nje, na kakovost vgrajenega potrošnega materiala, na slabo opravljeno delo, na slabo opravljeno kontrolo ali na delovanje sistema kakovosti.

Nepristranost in neodvisnost

Vodstvo je skupaj s celotnim osebjem KO zavezano k upoštevanju načel zaupnosti in  poslovne tajnosti. Pri postopkih  se  upoštevajo načela  neodvisnosti, nepristranskosti in zavrača vse poizkuse pravnih in fizičnih oseb, da bi vplivali na rezultate in zapise kontrole.

Cena in plačilo 

Kontrolni organ PAN-JAN d.o.o, zaračuna naročniku opravljeno storitev in stroške, v zvezi z izvedbo storitve po trenutno veljavnem ceniku, ki je objavljen v prostorih kontrolnega organa. 

DELOVNI ČAS PE TREBNJE in PE IVANČNA GORICA:

 • PON-PET : 07:00-20:00 
 • SOBOTA:  07:00-13:00

Trebnje, 23.12.2021                

                                                                                                             Zakoniti zastopnik

                                                                                                             Direktorica: Anita Prijatelj